Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

Ban Lãnh Đạo

Ông Chen, Ming - Yuan

Ông Chen, Ming - Yuan

Chủ Tịch HĐQT

Ông Peng, Wei - Yeh

Ông Peng, Wei - Yeh

Tổng Giám Đốc

Ông Hiroki Murayama

Ông Hiroki Murayama

Phó Tổng Giám Đốc